Místní knihovna v Krabčicích

Úvod

 

 

Místní knihovna v Krabčicích

Rovné 67, 411 87 Krabčice

Knihovnice: Mgr. Marcela Líbalová

 

 

Historie knihovny:

První zmínka o knihovně v obci pochází z roku 1920, kdy knihovna sídlila v obecním domě. Byla vybavena 190 svazky a navštěvovalo ji 32 čtenářů. Obec přispívala na nákup knih pravidelně 250,- Kč. Správcem knihovny byl řídící učitel Jan Laudin.

V prùbìhu dalších let knihovna støídavì sídlila na rùzných místech, v roce 2000 byla definitivnì pøestìhována na prostor obecního úøadu, kde již provozovala èinnost Místní knihovna v Rovném. Po úmrtí knihovníka MK Rovné, pana Kouby, v roce 2006 byl knihovní fond slouèen a knihovna nadále pracuje ve výpùjèní èinnosti jako Místní knihovna v Krabèicích.