Místní knihovna v Krabčicích

Informace


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

V pátek 18.2.2011 bude knihovna otevøena pouze do 17.00.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Najdi cestu Webovou divoèinou a nauè se

 

chovat bezpeènì a ohleduplnì na internetuPøijï si v pátek 28.1.2011 zahrát
 

na internetu hru pro dìti a mládìž

 

"Webowou diwoèinou".

 
 

V prùbìhu ledna mùžete pøijít trénovat!

 

Výsledky soutìže

,......

"Najdi Knihu":

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Duchoslavová Markéta       26 b.

2. Pechová Kristýna               23 b.

3. Hrachová Eliška                 22 b.

4. Mejzr Radek                      20 b.

  . Mejzr Tomáš                       20 b.

   . Líbalová Barbora                20 b.

5. Duchoslav Marek               19 b.

6. Kyselová Lucie                   18 b.

7. Topolová Marcela               16 b.

  . Šebková Kristýna               16 b.

 

Vyhlášení literární soutìže

 

"Najdi knihu"

 

probìhne v pátek 17.12.2010

 

v 16:30

 

 

     

 

 

Výsledky soutìže s Ondøejem Sekorou 

 

 

 

1. Duchoslavová Markéta                                33 bodù          

2. Mejzr Tomáš                                                 25 bodù

3. Mejzr Radek                                                  24 bodù

4. Pechová Kristýna                                          15 bodù

5. Kysela Jan                                                     12 bodù

6. Jehlièka Jan                                                    7 bodù

7. Líbalová Barbora                                             5 bodù

8. Šámal Petr                                                       5 bodù

 

 

 

Knihovna Krabèice vyhlašuje soutìž

 ke 110. výroèí narození Ondøeje Sekory

1. vyøešit kvízové otázky z dìl Ondøeje Sekory
2. pøeèíst si alespoò jednu autorovu knihu a napsat její obsah

Soutìž byla zahájena 5. 10. 2009 a bude ukonèena 27.12.2009.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. - 11. øíjna 2009

 TÝDEN KNIHOVEN

motto: Kniha mého srdce

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÝSLEDKY JARNÍ SOUTÌŽE:

 

                                                            1.kolo     2.kolo     3.kolo       Celkem

1. Kristýna Pechová              12 let      29 b.      15 b.       59 b.    103 bodù

2. Markéta Duchoslavová   13 let     34 b.      15 b.        51 b.    100 bodù

3. Petr Šámal                         12 let     25 b.      15 b.       45 b.       85 bodù